תקנון

1. כללי

 1. אתר האינטרנט של "שטיחי איתמר" הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות, המוכר שטיחים שונים ללקוחות/משתמשים שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים (להלן: "האתר") ומופעל ע"י חברת שטיחי לייף סטייל בע"מ מספר ח.פ. 511506859 (להלן: "החברה"). בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם, הכל בהתאמה.
 2. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. כל שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי תקנון זה.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
 5. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה ו/או בכל צד שלישי. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
 7. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עלולים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 8. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבתי המשפט במחוז תל-אביב ומרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה, תגברנה הוראות הדין החל.
 9. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

2. אופן השימוש באתר

 1. "משתמש" או "לקוח" באתר הנו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישה בחנות, מבקר, גולש ו/או מבצע כל שימוש מותר אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד או בכל דרך אחרת.
 2. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר, בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג', אלא לצורך התרשמות מהמוצג באתר או לצורך רכישה באתר.
  2. לא להעלות לאתר כל תוכן פוגעני או בלתי חוקי או מפר זכויות של צד ג' כלשהו, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תכנים הכוללים אלימות, עירום,  אפליה, פגיעה בצד ג', השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי וכיו"ב. החברה תהא רשאית לסיים מיידית וללא כל התראה את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.
  3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באמצעות וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, לפי כל דין, ובהתאם לתנאי תקנון זה, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 4. המשתמש באתר מצהיר כי הנו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. תמונות השטיחים המוצגות באתר (להלן: "המוצרים" או "הפריטים" או "השטיחים") הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט השטיחים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל, לרבות בצבעים, גוונים, מידות, מרקם וכיו"ב. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להחזיק במלאי הקיים, שטיחים מאותו דגם המוצע למכירה באתר, ואולם, מכיוון שהיקף המלאי משתנה כל העת,  החברה אינה מתחייבת ואיננה יכולה להתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל דגמי השטיחים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר (להלן: "המחירים") נקובים בש"ח (שקל חדש), והינם מחירי המוצרים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, כפי שעודכנו לאחרונה לפני כניסת המשתמש לאתר. המחירים כוללים מע״מ. רכישת המוצרים נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, מהסוגים המפורטים באתר, ועל פי תנאי חברות האשראי (לרבות תנאים ספציפיים שנקבעו על ידי חברת אשראי ביחס למשתמש, לרבות לעניין אפשרות ניצול מסגרת האשראי, שימוש בכרטיס, גביית ריבית וכיו"ב)
 4. החברה אינה גובה עמלה או ריבית על תשלום בכרטיס אשראי, לרבות על פריסה של החיוב באשראי לתשלומים, ואולם יתכן וחברת האשראי גובה עמלה או ריבית כאמור מהלקוח.
 5. יכול ובמקרים מסוימים, יצטרף למחיר גם דמי משלוח, וזאת בתלות למקום ההספקה של המוצר, מחיר המוצרים, גודלם וכיו"ב.
 6. החברה מעדכנת את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר מעת לעת, ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר המוצג ליד המוצר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה, לבין המחיר אותו מתבקש המשתמש לשלם בעת השלמת הליך הזמנה. המחיר הקובע ביחס לכל מוצר, הינו המחיר אותו מתבקש המשתמש לשלם בעת השלמת הליך ההזמנה. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 7. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר הנחות על המחירים וכל הטבה אחרת בתנאים כפי שיקבעו על ידה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה או הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 9. ככלל, לא ינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים אשר ניתנה לגביהם באתר הנחה או הטבה. תנאי המימוש של קופונים ו/או כל מבצעים מתחלפים אחרים, יהיו כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר.
 10. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה לרבות תוך שימוש בקופון הנחה/הטבה (ככל שבכלל ניתן להחזיר את אותו פריט בהתאם להוראות תקנון זה), הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששולם על ידו בפועל לאחר הנחה/הטבה.
 11. מובהר כי ככל שיונפק ללקוח קופון הנחה/הטבה, יכול ויופיעו על הקופון תנאים נוספים למתן ההנחה/הטבה.

4. הרשמה לאתר, ביצוע הרכישה ודיוור

 1. בטרם רכישה באתר, המשתמש נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם והכרחי לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים שנדרש למלא בטופס ההזמנה באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים ונכונותם, היא של המשתמש בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה או נזק למשתמש כתוצאה מכך.
 2. מסירת פרטים כוזבים (לרבות התחזות לאחר) במסגרת טופס ההזמנה, יכולה להוות עבירה פלילית והעושה כן עלול להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה או לא לבצע הזמנה, בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 3. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי ועל ידי החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או לא אושרה על ידי החברה, יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יוחזר המשתמש אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים הנוגעים לפרטי כרטיס האשראי של המשתמש, חלה על המשתמש בלבד, והאתר לא יהיה אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
 4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה על ידי החברה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת האימות"). רק משלוח הודעת האימות, מהווה את הסכמת החברה לביצוע העסקה. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
 5. כפי האמור לעיל, מכיוון שהיקף המלאי של המוצרים משתנה כל העת, החברה אינה מתחייבת ואיננה יכולה להתחייב להחזיק בכל עת מלאי של כל דגמי המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, ולכן, למרות משלוח הודעת האימות ומסמך פרטי העסקה, קיימת אפשרות שהמוצר שנרכש לא יהיה במלאי החברה. במקרה כאמור, תינתן למשתמש האפשרות לקבל במקום המוצר שנרכש על ידו, מוצר חליפי באותו מחיר (כפי שמוצג באותו עת באתר) או לבטל את העסקה, תוך זיכוי מלא של המשתמש בסכום ששולם על ידו בגין אותו מוצר.
 6. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
 7. לקוח/מזמין יבצע את הרישום שלו לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים, או חשבונות שנמסרו לגביהם פרטים חלקיים או לא נכונים.
 8. לבחירת הלקוח אם לבצע הזמנה/רכישה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר.
 9. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לאגרות המידע הרשמיים של האתר (דיוור). לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת בכל עת וללא קושי, דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה (על פי דרכי ההתקשרות אל שירות הלקוחות המפורטים להלן), והחברה תסיר את הלקוח מרשימת הדיוור, תוך זמן סביר ממועד קבלת ההודעה.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל קניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח.
 11. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS ו/או בכל דרך אחרת כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון: שליחת הודעת אימות ומסמך פרטי העסקה כהגדרתם לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, הודעות הנוגעות למלאי ומשלוח המוצרים, הודעה על ביטול עסקה או כל עניין אחר הקשור להזמנה או עסקה של הלקוח אינה מהווה "דבר פרסומת" כמשמעו בחוק, ולמען הסר ספק, המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

5. ביטול עסקה על ידי הלקוח

כללי

 1. רק הלקוח המזמין (דהיינו, זה שבאמצעות כרטיס האשראי שלו שולמה ההזמנה), אף אם מיען את המשלוח לאחר, רשאי לבטל עסקה, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.
 2. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר, יועבר אך ורק לכרטיס האשראי אשר באמצעותו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ככל שמסיבה הקשורה בחברת האשראי, לא ניתן לזכות את כרטיס האשראי (למשל, במקרה בו בוטל כרטיס האשראי), יושב ההחזר הכספי בשיק שישלח לכתובתו של הלקוח, כפי שזו נמסרה על ידי הלקוח באתר, או בכל דרך אחרת שתוסכם בין הצדדים.
 3. לקוח רשאי לבטל עסקה באמצעות מתן הודעה לשירות הלקוחות של החברה, בכל הדרכים המנויות להלן (להלן: "הודעת הביטול"). הודעת הביטול תכלול את שמו המלא של הלקוח, מס' תעודת זהות, מס' ההזמנה ומס' טלפון של הלקוח. 

ביטול שלא עקב פגם במוצר

 1. לקוח רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, ולקבל החזר כספי באופן כמפורט לעיל ולהלן, בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:
  1. לא נעשה במוצר שימוש;
  2. אריזתו של המוצר לא נפגמה;
  3. המוצר לא ניזוק או נפגם או התקלקל או התלכלך או עבר תהליך ניקוי על ידי הלקוח או שספג פגיעה כלשהי או שחלה כל הרעה אחרת במצבו של המוצר;
  4. הלקוח מסר לחברה את הודעת הביטול, לא יאוחר מאשר תוך 14 יום מן המועד בו המוצר נמסר בידי הלקוח. לעניין סעיף זה, מסירה של מוצר הינה במועד בו המוצר נמסר במען שנמסר על ידי הלקוח או בנקודת האיסוף או המסירה אשר הלקוח ביקש לקבל בהן את המוצר.
  5. המוצר יושב לידי החברה באופן כמפורט להלן, כאשר הוא באריזתו המקורית והוא נושא את התווית המקורית;
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי לקוח אינו רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים
  1. מוצרים שהוזמנו והורכבו ו/או עוצבו ו/או נחתכו במיוחד לפי הזמנה של הלקוח;
  2. מוצרים שיובאו מחו"ל על פי הזמנת הלקוח;
  3. מוצרים סוג ב' או מוצרים שנמכרו עם פגמים שהוצגו בפני הלקוח;
  4. חלפו למעלה מ- 14 יום מן המועד בו המוצר נמסר ללקוח;
  5. מוצר שנמכר בהנחה העולה על 50% ממחיר המוצר הרגיל טרם מתן ההנחה;
 3. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצר שרכש באחת הדרכים הבאות: (1) עצמאית לאחד מסניפי החברה ולאחר קבלת אישור משירות הלקוחות של החברה (2) החזרה באמצעות איסוף של החברה או מי מטעמה ממקום המגורים של הלקוח; החזרה כאמור כרוכה בתשלום עלות ההחזרה על ידי הלקוח, כפי שיתואם בין החברה לבין הלקוח

בכפוף להוראות כל דין, במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם, בכפוף לעמידת הלקוח בכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן, החברה תשיב ללקוח, בתוך 14 ימי עסקים (כהגדרת מונח זה להלן) ממועד השבת המוצר לחברה (באחד מאופני ההשבה המפורטים לעיל), את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, וככל שנגבו מהחברה על ידי חברת האשראי דמי סליקה בגין התשלום שבוצע על ידי הלקוח, גם בניכוי דמי הסליקה האמורים (לכל אלה יקרא להלן: "דמי הביטול"), וזאת באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח אשר באמצעותו שולמה תמורת העסקה (לעיל ולהלן: "ההחזר הכספי"). במקרה כאמור, תמסור החברה ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב.

בתקנון זה, "ימי עסקים" משמעם ימים א' עד ה' שאינם חגים או ערבי חגים או שבתון.

במידה ויבחר הלקוח, חלף ההחזר הכספי, לקבל קרדיט לחשבון הלקוח באתר, שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי דמי הביטול (דהיינו, במקרה כזה יהיה הלקוח פטור מתשלום דמי ביטול).

בנוסף, בוטלה העסקה על ידי הלקוח טרם משלוח השטיח ללקוח, לא יחוייב הלקוח בכל דמי ביטול.

 1. למען הסר כל ספק, הושב המוצר לידי החברה ולאחר השבתו התברר לחברה כי הלקוח לא עמד בתנאים המנויים לעיל לעניין ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר, לא יהיה זכאי הלקוח לדמי ההחזר, ובמקרה כאמור, יוזמן הלקוח על ידי החברה לקבל חזרה את המוצר.

ביטול עקב פגם במוצר

 1. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר (לעיל ולהלן: "אי התאמה"), ימסור הלקוח הודעת ביטול לשירות הלקוחות של החברה (באחת הדרכים המניות להלן), תבוצע בדיקה מול הלקוח וככל שהפנייה תמצא כמוצדקת, ובכפוף למפורט להלן, תחזיר החברה, בתוך 14 ימי עסקים (כהגדרת מונח זה לעיל) מיום שהלקוח ישיב את המוצר לידי החברה (באותו מקום בו נמסר ללקוח המוצר, לאחר תיאום עם החברה), את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום (באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח אשר באמצעותו שולם מחיר העסקה), תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח. 
 2. זכות הלקוח לביטול העסקה עקב פגם במוצר לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הלקוח והחברה הסכימו על תיקון המוצר על ידי החברה או על החלפתו במוצר אחר.
  2. הלקוח עשה שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות ניקוי והתחזוקה שמסופקים על ידי החברה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצר;
  3. הפגם נגרם עקב מעשה מכוון או רשלני של הלקוח או כל צד שלישי אשר אינו החברה;
  4. הלקוח לא בדק את המוצר מיד עם מסירת המוצר בידיו;
  5. הלקוח לא הודיע לחברה על ביטול העסקה עקב פגם, תוך 7 ימים מעת שגילה הלקוח את הפגם;
  6. הלקוח לא אפשר לנציגי החברה לבדוק את המוצר;

3. מובהר בזאת מפורשות כי למעט קבלת המוצר חזרה וזיכוי הלקוח כאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל נזק אשר נגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, בשל כל ליקוי או פגם שהתגלה במוצר.

 

6. ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
 2. אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
 3. אם בוצע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
 4. אם השימוש באתר אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
 5. כאשר הלקוח חב חוב כספי כלשהו לחברה (בין בנוגע לעסקה שבוטלה ובין בנוגע לעסקאות אחרות) וחלף המועד לתשלומו;
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית בהצגת פריט באתר,  בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר;
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת עניינים שאינם בשליטת החברה, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, השבתה מלאה או חלקית של פעילות החברה או חברות המשלוחים או כל גוף אחר הנותן לחברה שירותים הנוגעים להספקת המוצרים ללקוחות, הפרעה בפעילות כתוצאה מצווים שלטוניים, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות או במערכות המידע של החברה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה (להלן: "כח עליון");
 8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו;
 9. אם אזל השטיח מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
 10. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. הספקת המוצרים והובלתם

 1. זמני הספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק ימי עסקים (כהגדרתם לעיל).
 2. החברה תדאג להספקת השטיח הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
 3. הספקת המוצרים תעשה בתוך כ-21 ימי עסקים (כהגדרת מונח זה לעיל), מיום העסקים הראשון החל לאחר המועד בו הוצא ללקוח מסמך פרטי העסקה (כהגדרת מונח זה לעיל), למעט הזמנות מחו"ל ו/או הזמנות בעיצוב/מידות מיוחדים לדרישת הלקוח ((Custom Made, באמצעות:
  1. איסוף עצמי על ידי הלקוח מאחד מסניפי החברה, בתיאום ובהודעה מוקדמת לחברה;
  2. שליח "עד הבית".  לעניין זה מובהר כי יכול ובמקרים מסוימים, יצטרף למחיר המוצר גם דמי משלוח, וזאת בתלות למקום ההספקה של המוצר, מחיר המוצרים, גודלם, שיעור ההנחה שנתנה על מחירם וכיו"ב.
  3. דואר ישראל;  ההספקה יכולה להיעשות גם לנקודת איסוף שתוסכם בין החברה ללקוח. הזמנות מחו"ל ו/או הזמנות בעיצוב/מידות מיוחדים לדרישת הלקוח ( (Custom Madeיסופקו באופן ובמועדים שיסוכמו בנפרד בין החברה לבין הלקוח.  
 4. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע הספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון (כהגדרת מונח זה לעיל). עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. 
 5. מובהר כי המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, ובתנאי שהחברה וחברת האשראי אישרו את העסקה, ונשלחה ללקוח הודעת אימות (כהגדרתה לעיל).
 6. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ואו אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 7. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות (למס' הטלפון המפורט להלן) וזאת בתוך 48 שעות ממועד סיום ההזמנה (דהיינו, ממועד משלוח הודעת האימות ללקוח), ובימי ושעות הפעילות של שירות הלקוחות.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה לוגיסטית/ביטחונית וכדומה, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו ו/או לספק את המוצרים במועדי הספקה השונים מאלה המצויינים לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
 9. מועדי ההספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוח והוא לא יחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

8. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר לרבות השמות המסחריים "שטיחי איתמר" ו/או "שטיחי לייף סטייל"), עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, פטנטים, שם המתחם ("Domain"), שמות המוצרים, שמות הדגמים וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "הקניין הרוחני"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, עיצובים (בישראל ובחו"ל), אמנות בינ"ל וכיו"ב ובכל מקרה שייכים באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין בקניין הרוחני, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 3. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של "Peep-Link", "Robot" ,"Page Scrape" ,"Spider" ו/או בכל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו בכל דרך אחרת.

9. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרים ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"):
  1. מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב. המשתמש מאשר שאין עליו כל חובה למסור את המידע, והוא מסר את המידע מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו, וכן לעדכונו מעת לעת, על פי הצורך.
  2. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר כדוגמת הרכישות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם צפה המשתמש, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמש וכד'.
 3. מובהר כי ככל שהמשתמש בוחר מרצונו לפרסם באתר קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו', הרי שכל פרסום כאמור אינו בגדר מידע כאמור, אין לחברה כל אחריות לאבטח פרסום כאמור, ופרסום כאמור יכול להיות חשוף בצורה מלאה לצדדים שלישיים.
 4. כל משתמש זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהסמיך אותו בכתב או על ידי האפוטרופוס שלו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע של החברה. על מנת לקבל מידע זה יכול והמשתמש יידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומשתמש מצא כי המידע המצוי במאגר מידע של החברה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינו רשאי לפנות לחברה (על פי כתובת הדואר או הדוא"ל המצויינות להלן) בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, והחברה תעשה כן תוך זמן סביר (למעט ביחס למידע שבהתאם להוראות כל דין, החברה מחוייבת בשמירתו, או מידע אשר החברה נדרשת לשמור לצורך ניהול תקין של האתר או אכיפת זכויותיה).
 5. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, אך היא איננה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע של החברה.
 6. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות באמצעות סמס, וואטס-אפ, מדיות חברתיות, דוא"ל וכיו"ב), ולרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) אשר נעשה בה שימוש לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. 
 7. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר).
 8. החברה תוכל למסור מידע כאמור גם לצרכים אחרים, ובכלל זה ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או לצורך אכיפת זכויות החברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.  בנוסף, החברה תוכל למסור מידע כאמור לגוף אחר אם החברה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר, ובלבד שככל שהמידע יועבר לגוף אחר כאמור שיקבל  על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות על פי תקנון זה.
 9. מסירת המידע על ידי המשתמש באתר ו/או עצם השימוש באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהמידע אודותיו, פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין ובהתאם לתקנון זה. 
 10. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 11. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל לעניין דיוור, מובהר כי הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים המוצגים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (באמצעות סמס או וואטס-אפ), באמצעות מדיות חברתיות וכיו"ב. הסכים המשתמש לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב (לכתובת הדואר או הדוא"ל או הפקס המפורטות להלן), או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, והחברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור, תוך זמן סביר מקבלת הודעת המשתמש.
 12. מקום בו לקוח פרסם במדיות חברתיות (כדוגמת אינסטגרם ופייסבוק) תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי החברה יחד עם התיוג "שטיחי איתמר", החברה תהיה רשאית לעשות שיתוף (Share) לתמונה במדיה החברתית, ואולם ככל שהלקוח המפרסם אינו מעוניין בכך, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בבקשה להסרת התמונות (באחד האופנים המנויים להלן), והחברה תסיר את התמונות, תוך זמן סביר מקבלת הודעת הלקוח. 
 13. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע PCI DSS Level . מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכות המידע של החברה ו/או בידיה.
 14. במקרים הנובעים מכוח עליון (כהגדרת מונח זה לעיל), החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם המידע או כל חלק ממנו אבד ו/או נפגם ו/או יגיע לצד שלישי לא מורשה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה או שלא למטרה שלשמה נמסר. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למערכות המידע של החברה, ו/או ללא נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעות כאמור.
 15. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (Cookies – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי  אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ובכל עניין אחר הנזכר בתקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של "שטיחי איתמר"  בכל הדרכים הבאות:
 1. בטלפון – 03-5793616 ( בימים א' עד ה' שאינם ערבי חג או חג או שבתון).
 2. בפקס – 03-5793660.
 3. בדוא"ל לכתובת  cs@itamar-carpets.co.il
 4. בדואר רשום לכתובת – שטיחי איתמר, דיזיין סנטר, רחוב הלח"י 2, בני ברק. 
 5. באתר (באמצעות הקישור "צור קשר")
   
Scroll to Top

בוחרים שטיח בקלות

מדריך מידות

דילוג לתוכן